GDPR- spracúvanie osobných údajov

  1. INFORMÁCIE

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov prijala spoločnosť Richard Marušin (ďalej len živnosť) so sídlom na Koceľová 1940/12, 01001 Žilina. IČO: 51049783 (ďalej len Richard Marušin)

Tieto pravidlá upravujú zásady spracúvania osobných údajov osôb, ktoré s Richard Marušin (ďalej len živnosť) uzatvoria kúpnu či nájomnú zmluvu v súvislosti s výrobkami, technológiami a službami Richard Marušin (ďalej len “kupujúci”), užívateľov webových stránok www.diverseshop.sk ( ďalej len “web”).

Richard Marušin ( ďalej len živnosť) pôsobí pri spracúvaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov.

  1. Aké údaje spracúvame?

Údaje poskytnuté kupujúcimi.  Richard Marušin ( ďalej len živnosť) spracúva osobné údaje kupujúcich, prípadne prostredníctvom formulára na webových stránkach. Týmito údajmi sú najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta dodania, telefónne číslo, e-mailová adresa a číslo bankového účtu. V prípade užívateľov, ktorí sa na webových stránkach zaregistrujú k odberu obchodných správ, Richard Marušin ( ďalej len živnosť) spracúva e-mailovú adresu.

Identifikačné údaje pre prístup na web. Richard Marušin (ďalej len web ) www.diverseshop.sk spracúva vaše osobné údaje tiež pre prístup do vášho klientskeho účtu a pre jeho správu. Týmito údajmi sú najmä vaša e-mailová adresa a heslo.

Údaje získané prostredníctvom cookies. Pokiaľ ste v rámci nastavenia cookies na webových stránkach alebo vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, Richard Marušin (ďalej len živnosť) získava za účelom vylepšovania ponuky produktov a služieb údaje o vašej návšteve webových stránok, vašich preferenciách a ďalšej aktivite na webových stránkach.

  1. Na aké účely údaje spracúvame?

Pre vybavenie objednávky využíva Richard Marušin ( ďalej len živnosť) vaše identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, adresu bydliska alebo dodania a kontaktné údaje. Pokiaľ chýbajú tieto informácie, nemôže Richard Marušin (ďalej len živnosť) vybaviť vašu objednávku.

Pre prístup do klientskeho účtu na webe, jeho vedenia a správu využíva Richard Marušin ( ďalej len živnosť) vašu e-mailovú adresu, heslo a v nevyhnutnom rozsahu aj vaše identifikačné údaje. Údaje slúžia predovšetkým pre vašu jednoznačnú identifikáciu. Bez týchto údajov nemôže Richard Marušin ( ďalej len živnosť) viesť Váš klientsky účet a umožniť vám jeho využívanie.

Pre propagáciu produktov formou obchodných oznámení využíva Richard Marušin ( ďalej len živnosť) predovšetkým vašu e-mailovú adresu, príležitostne aj vaše telefónne číslo. Spracovanie prebieha v tomto prípade iba po udelení vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný. Súhlas môžete udeliť v rámci objednávky, pri podpise zmluvy, alebo priamo vo vašom klientskom účte. Súhlas udeľujete tiež zadaním vašej e-mailovej adresy do formulára pre registráciu k odberu obchodných správ na webových stránkach; v takom prípade vám Richard Marušin ( ďalej len živnosť) zasiela obchodné oznámenia.

  1. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Obchodné oznámenie. Odoberanie obchodných oznámení Richard Marušin ( ďalej len živnosť) môžete kedykoľvek zrušiť,

A to:

kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia, alebo

zmenou vašich preferencií pre zasielanie obchodných oznámení v rámci vášho klientskeho účtu.

Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenie kliknutím na odkaz “Nastavenie cookies”  webových stránok alebo zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Richard Marušin (ďalej len živnosť)  ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

  1. Prístup k údajom

Údaje spracúvané Richard Marušin (ďalej len živnosť) a jej obchodnými zástupcami a pracovníkmi. Všetky osoby v Richard Marušin (ďalej len živnosť) ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Richard Marušin.

Richard Marušin (ďalej ako správca) poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Richard Marušin na účely a spôsobom, ktoré Richard Marušin ( ďalej len živnosť) stanovuje. Tieto účely nemôže spracovateľ akokoľvek rozširovať. Ak spracovanie vyžaduje váš súhlas, potom ORECH odovzdáva vaše údaje spracovateľom výhradne po jeho udelení. Spracovateľom Richard Marušin odovzdáva iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré Richard Marušin (ďalej len živnosť) využíva, patria:

Prepravné spoločnosti;

Servisné spoločnosti (servis technológií u klientov)

Účtovná spoločnosť (vedenie účtovníctva);

Google (internetový nástroj);

sk (internetový nástroj);

Facebook (internetový nástroj);

Externá firma na správu webových stránok (správa informačného systému, CRM);

Externá firma na spravovanie účtovného a skladového systému (mobilné čítačky čiarových kódov);

  1. Ako dlho údaje spracúvame?

Richard Marušin (ďalej ako správca) spracúva osobné údaje na účely vykonávania zmluvy po celú dobu trvania kúpnej zmluvy pre prípad uplatnenia akéhokoľvek nároku, ktorý s kúpnou zmluvou súvisí. Zo zákona Richard Marušin ( ďalej len živnosť) následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Údaje spracúvané pre vedenie klientskeho účtu na webe www.diverseshop.sk Richard Marušin (ďalej len živnosť) uchováva do doby, keď dôjde k jeho zrušeniu.

Obchodné oznámenia sú zasielané kupujúcim do doby zrušenia ich odberu alebo odvolania súhlasu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracúva Richard Marušin (ďalej len živnosť) po celú dobu trvania.

  1. Aké sú vaše práva?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Richard Marušin (ďalej len živnosť) a požadovať:

Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Richard Marušin (ďalej ako živnosť) spracúva, o účele a charaktere spracúvaní osobných údajov vrátane informácií o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Richard Marušin.

Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Richard Marušin či už v priebehu objednávky alebo registrácií na webových stránkach.

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu, ak sa domnievate, že Richard Marušin (ďalej len živnosť)  spracúva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Výmaz osobných údajov (tzv. Právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Richard Marušin ( ďalej len živnosť) nemá zákonný dôvod osobné údaje spracúvať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Richard Marušin (ďalej len živnosť) so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

  1. Bezpečnosť

Richard Marušin ( ďalej len živnosť) dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Richard Marušin (ďalej len živnosť)  pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

  1. Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracúvania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obrátiť na Richard Marušin ( ďalej len živnosť) e-mailom na adresu diverseshop@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0905 685 257

  1. Účinnosť

Tieto pravidlá sú účinné od 06/2018.

Richard Marušin

Koceľová 1940/12

01001 Žilina

Slovensko

www.diverseshop.ak